Kvalitet & miljö

Idag mer än någonsin är kvalitet och miljö en integrerad del av all företagsverksamhet och tillverkning vilket inte minst gäller SADAB.

Kvalitet – Lägre kostnad över hela livscykeln.
Grunden för att skapa bra kvalitet ligger i kunskap och yrkesskicklighet, tillsammans med lyhördhet inför Era åsikter och önskemål. Vi arbetar med kvalitet därför att vi vet att ett bra planerat och väl utfört arbete bidrar till långsiktiga kundrelationer. Som kund får Ni en säkrare och mer användarvänlig slutprodukt, till en lägre kostnad över tiden. Och vi ökar förhoppningsvis våra möjligheter till framtida uppdrag.

Vi arbetar med kvalitet genom att:
Ha kvalitetsfrågorna i fokus redan i planeringsstadiet. Där vi själva kan påverka, väljer vi material och produkter som vi vet fungerar i den miljö där de ska monteras. Genom vår kompetens och god planering tillsammans med kunden, före och under arbetet, säkerställer vi att installationerna motsvarar såväl funktions- som myndighetskrav. Utföra arbetet enligt erkända eller väl beprövade principer, vi har stor erfarenhet av att utföra de tjänster vi marknadsför. Vi kontrollerar och dokumenterar utfört arbete, vi kontrollerar alltid även utfört arbete genom funktionskontroller och egenkontroller.

Uppdatera och utveckla. Vi följer utvecklingen av nya produkter, installationsprinciper och standarder mm. Vi uppdaterar våra kontrollsystem och satsar på utbildning och fortbildning för att kunna använda nya produkter.

Miljö – Vi är en del av det ständiga kretsloppet.
Att värna om vår miljö för kommande generationer är en viktig fråga för oss alla. Vi måste lära oss att hushålla med tillgängliga resurser och vi måste försöka leva på ett sätt som ger en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Som företag har vi både ansvar och möjligheter när det gäller miljön. Vårt övergripande ansvar är att se till att miljöfrågorna hamnar på dagordningen och att de ständigt hålls aktuella. Våra möjligheter ligger främst i att vi kan påverka anställda, kunder och leverantörer i egenskap av opinionsbildare och pådrivare.

Vi arbetar med miljön genom att:
Ha miljöfrågorna i fokus redan i planeringsstadiet. Där vi själva kan påverka väljer vi material och produkter som har låg miljöpåverkan och som går att återvinna. Utföra arbetet på ett ”miljösmart” sätt, att planera och genomföra arbetet med ett minimum av spill. Ha kretsloppstänkande; överblivet material ska sorteras och återvinnas, farligt avfall ska sorteras och tas om hand så att det kan destrueras.

Arbetsmiljö – Trygghet och säkerhet, en självklarhet.
Att kunna känna sig trygg och säker i sin arbetssituation är viktiga faktorer för att kunna göra ett bra arbete. En bra arbetsmiljö bidrar till färre tillbud, ökad trivsel och en högre kvalitet på utförda arbeten.

Ekonomiskt är det också en bra affär, både för oss själva men också för våra kunder. Vi ser vår personal och våra kunder som viktiga tillgångar vilka vi givetvis vill värna om.

Vi arbetar med arbetsmiljön genom att:
Planera arbetet noga med avseende på utförande, kontroll och driftsättning. Identifiera risker och utse kontrollansvarig. Arbeta med verktyg och maskiner avsedda för ändamålet och att använda skyddsutrustning där arbetet så kräver. Ha rätt kunskap och utbildning för aktuellt arbete samt
kontrollera utfört arbete genom inspektion och provning innan driftsättning. Uppdatera och utveckla, följa utvecklingen av nya verktyg, maskiner och arbetsmetoder.